Back to top button
  • 34f6c382 2b40 4e62 b88c cfb7a52d9fcb md
  • 34f6c382 2b40 4e62 b88c cfb7a52d9fcb md

3-5

Shibata Bijyutsu

Shibata Bijyutsu

Various Art Works

Tea bowl, Shino ware

Shibata Bijyutsu

E-mail shibata-bijutsu@re.commufa.jp
Gallery

Akatsuka Bldg. 101, 1-27, Akatsuka-cho, Higashi-ku, Nagoya 461-0026

TEL:+81-52-937-1541

Floor Map